wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Praca się opłaca!" realizowany przez BD Center sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Praca się opłaca!". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:

I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wartość projektu: 917 639,35 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 871 757,28 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2020

Główny cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego w wieku 15-29 lat stanowiących osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw.  Młodzież NEET znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z wyłączeniem grupy określonej w POWER 1.3.1, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji opracowanym na podstawie potrzeb i oczekiwań osób młodych w województwie podkarpackim, dzięki któremu zostanie osiągnięta wśród osób biernych aktywizacja zawodowo edukacyjna poprzez zapewnienie każdemu Uczestnikowi co najmniej 3 elementów pomocy.


Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby młode w tym z niepełnosprawnościami w wieku 15 - 29 lat

- Zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

- Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. Młodzież NEET

- Osoby niepełnosprawne

- Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy

- Nie stanowią grupy docelowej poddziałania POWER 1.3.1.


Główne zadania projektu

- Diagnoza uwzględniająca wiek, płeć, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacje życiową oraz możliwości lokalnego rynku pracy i następnie przygotowanie indywidualnych planów działania

- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zakończone opracowaniem, lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników Projektu;

- Treningi motywacyjne i poszukiwania pracy;

- Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (tylko dla uczestników, którzy wymagają uzupełnienia/zmiany/nabycia kwalifikacji zawodowych) związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim;

- Udział w 6 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;

- Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy

- Zapewnienie wspracia doradcy zawodowego

 

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.

- Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW;

- Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;

- Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;

- Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);

- Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników podczas udziału w szkoleniach zawodowych;

- Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.


Rekrutacja do projektu


od 01.10 do 30.11.2019 r.